htmlutils.rb – HTMLUtils Module

Author: IPR – Internet Programming with Ruby – writers Copyright © 2000, 2001 TAKAHASHI Masayoshi, GOTOU Yuuzou Copyright © 2002 Internet Programming with Ruby writers. All rights reserved.

$IPR: htmlutils.rb,v 1.7 2002/09/21 12:23:35 gotoyuzo Exp $

Namespace